,

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขู่ ‘ธนาคาร’ เผยความลับข้อมูลลูกค้า มีโทษทั้ง ‘คุก’ ทั้ง ‘ปรับ’

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนแบงก์พาณิชย์ ข้อมูลลูกค้าถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยโดยไม่ได้รับการยินยอม

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนแบงก์พาณิชย์ ข้อมูลลูกค้าถือเป็นความลับ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Bang of Thailand

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า ธปท.ให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า โดยให้ถือเป็นความลับที่สถาบันการเงินพึงรักษาและดูแลมิให้มีการเปิดเผยต่อผู้อื่นในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และแนวนโยบายของ ธปท.คือ พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ม.154-155 ห้ามมิให้บุคคลผู้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของลูกค้าโดยเหตุที่เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน และเปิดเผยความลับนั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเข้ากรณียกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้สินเชื่อ เปิดเผยให้แก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน เป็นต้น สำหรับบทลงโทษตามความผิดนี้คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวนโยบายเรื่องการกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ และแนวนโยบายเรื่องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของของธนาคารพาณิชย์ ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และห้ามให้ข้อมูลแก่หน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต้องแยกคำยินยอมของผู้บริโภคออกจากเอกสารการขอใช้ผลิตภัณฑ์ และให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ หากเป็นการเปิดเผยแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สามารถให้คำยินยอมเป็นกลุ่มได้ โดยไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวนโยบายฯ เช่น การกำหนดให้สถาบันการเงินมีนโยบาย ระบบงาน และกระบวนการภายใน ที่มีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังมีส่วนงานกำกับดูแลการให้บริการของสถาบันการเงินและรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสถาบันการเงินได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม”

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

เหตุระเบิดที่ยะลา 22 กันยายน พ.ศ. 2520

‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ กับเหตุการณ์สุดระทึก วางระเบิดลอบปลงพระชนม์ ‘ระเบิดที่ยะลา 22 กันยายน พ.ศ. 2520’

#ดวงปี2560! ดูดวงปี 2560 โดย ‘หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา’ ดวงการเงิน 12 ราศีปี 2560