, ,

กราบ 10 พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลปีใหม่ พระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดินประทานพรให้พูนเพิ่มความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดินประทานพรให้พูนเพิ่มความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ ‘กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า‘ โดยอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์โบราณ ๑๐ องค์มาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนกราบสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

โดยมี พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร, พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว, พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา, พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร, พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร, พระพุทธรูปปางขอฝน, พระพุทธรูปปางลองหนาว, พระพุทธรูปปางสมาธิใต้ร่มโพธิ์เหนือมารผจญ และพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามโดดเด่นในเรื่องพุทธศิลป์ ประกอบด้วยคติการสร้าง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการบูชาในคราวเดียวกัน

พระพุทธปฏิมาทั้ง ๑๐ องค์ มีดังนี้

๑. พระพุทธสิหิงค์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘พ่อขุนรามคำแหงมหาราช‘ แบบศิลปะสุโขทัย-ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 20-21 ชนิดสำริดกะไหล่ทอง หน้าตักกว้าง ๖๓ เซนติเมตร องค์พระสูง ๗๙ เซนติเมตร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ ๑) ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณ พ.ศ.2338 มาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล

๒. พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘สมเด็จพระนเรศวรมหาราช‘ แบบศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชนิดสำริดปิดทอง ขนาดสูงพร้อมฐาน ๒๖ เซนติเมตร ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ระบุว่า เมื่อ พ.ศ.๒๒๐๑ ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธปฏิมาห้ามสมุทร ๒ องค์ คือ สมเด็จบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จบรมตรีภพนาถห้ามสมุทร

๓. พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘สมเด็จพระนารายณ์มหาราช‘ แบบศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชนิดทองเหลืองรมดำ ขนาดสูงรวมฐาน ๓๘.๙ เซนติเมตร

๔. พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช‘ แบบศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดสำริด ขนาดสูงพร้อมฐาน ๓๔.๘ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๒๒.๔ เซนติเมตร ได้รับมอบจากกรมศุลกากร ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

๕. พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก‘ รัชกาลที่ ๑ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ แบบศิลปะล้านนา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชนิดสำริด ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ห้องศิลปะล้านนา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พช.พระนคร

๖. พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว‘ รัชกาลที่ 4 แบบศิลปะล้านนา พ.ศ.๒๐๑๙ ชนิดสำริด พบที่วัดป่าแดงหลวงดอนไชยบุนนาค จ.พะเยา ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พช.พระนคร

๗. พระพุทธรูปปางขอฝน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว‘ รัชกาลที่ ๕ แบบศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๖ ชนิดโลหะผสม รมดำ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงวัง ถวายพร้อมทั้งตู้แปดเหลี่ยมสลักปิดทอง เมื่อปี ๒๔๗๐ ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ห้องศิลปะรัตนโกสินทร์ พช.พระนคร

๘. พระพุทธรูปปางลองหนาว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว‘ แบบศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ ชนิดสำริด ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พระพุทธรูปปางลองหนาว เป็นพุทธปฏิมาที่หาได้ยาก

๙. พระพุทธรูปปางสมาธิใต้ร่มโพธิ์เหนือมารผจญ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช‘ รัชกาลที่ ๙ แบบศิลปะสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชนิดสำริด เป็นของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ปัจจุบันเก็บรักษาที่ห้องอยุธยา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พช.พระนคร

๑๐. พระพุทธรูปปางห้ามญาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร‘ แบบศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ชนิดสำริดปิดทอง เป็นของ พช.พระนครมาแต่เดิม เก็บอยู่ที่ห้องศิลปะรัตนโกสินทร์ พช.พระนคร ทั้งนี้ พระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องด้วยทั้งสองพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันจันทร์

ขอเชิญผู้สนใจไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ได้ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พช.พระนคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Dronestagram presents the TOP 20 pictures of 2016!

#Dronestagram! ภาพถ่ายด้วยโดรนที่ดีที่สุดประจำปี 2016 โดยการคัดเลือกของ ‘Dronestagram’

Givenchy Gentlemen Only Absolute Givenchy

น้ำหอม Gentlemen Only Absolute by Givenchy เสน่ห์ของสุภาพบุรุษ