,

การบูชา ‘พระอุปคุต’ (พระบัวเข็ม) เพื่อความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต ความรัก ร่ำรวย และสมความปรารถนา

การบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม) วิธีการบูชาพระอุปคุต บทสวดคาถาบูชาพระอุปคุต เคล็ดวิธีบูชาพระอุปคุต เพื่อให้ชีวิตจะประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ ประกิจการงานใดก็เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยได้อย่างรวดเร็ว

พระอุปคุต‘ เป็นพระอรหันต์สาวกสำคัญรูปหนึ่ง ได้รับการยกย่องว่า มีความเป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์สมัยหลังพุทธกาล คำว่า ′พระอุปคุต′ เป็นภาษาบาลี ขณะที่ภาษาสันสกฤตจะเขียนว่า ‘พระอุปคุปต์‘ หมายความว่า ผู้คุ้มครองมั่นคง นอกจากนี้ยังมีการเรียกขานกันว่า พระอุปคุตเถระ หรือ พระเถรอุปคุต อันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงความมั่นคงในพระธรรมวินัย และชื่ออื่นๆ อีก เช่น พระนาคอุปคุต พระกีสนาค อุปคุต เป็นต้น

Upagupta พระอุปคุต

“ผู้ใดได้ใส่บาตรให้แก่ ‘พระอุปคุต‘ หรือบูชา ‘พระอุปคุต‘ สม่ำเสมอ ชีวิตจะประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ ประกิจการงานใดก็เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยได้อย่างรวดเร็ว สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุข สมปราถนา รวมถึงยังเป็นที่รักของผู้อื่น ความรักก็จะสุขสมหวังยั่งยืน มีอำนาจบารมี ดังบารมีที่องค์พระอุปคุตบำเพ็ญเพียร จากความเชื่อนี้จึงเป็นที่มาของพิธีการตักบาตรและการบูชา ‘พระอุปคุต‘ ซึ่งเป็นความเชื่อมายาวนานว่า ‘เป็นบุญใหญ่‘ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตได้รวดเร็ว จึงเป็นเสมือนเคล็ดลับพลิกชะตาชีวิตได้เพียงแค่ข้ามคืนข้ามวันเลยทีเดียว!”

และเชื่อกันว่า องค์พระอุปคุตผู้มากด้วยบารมีมีอายุยืนยาวยังคงมีชีวิตอยู่ จะเดินบิณฑบาตในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ วันพุธซึ่งชาวเหนือเรียกว่าวัน ‘เป็งปุ๊ด’ หรือวัน ‘เพ็ญพุธ’ นั่นเอง อันจะมีสิ่งมหัศจรรย์บังเกิด นั่นก็คือ พระอุปคุต ท่านออกมาบิณฑบาตโปรดสัตว์ หลังจากบำเพ็ญธรรมเข้าฌานสมาบัติเสวยวิมุตติสุข ณ โลกใต้สมุทร ภายในปราสาทแก้วที่เนรมิตขึ้น เหนือรัตนะบัลลังก์ ในค่ำคืนนั้น ท่านจะจำแลงแปลงกายเป็นเณร ออกจากสมาบัติขึ้นมาบิณฑบาตบนโลกมนุษย์ โปรดสัตว์ผู้ทุกข์ยาก จึงนำมาซึ่งความเชื่อในเรื่องนี้จนเกิดเป็นประเพณี ‘ตักบาตรเที่ยงคืน

การทำบุญตักบาตรในค่ำคืนวันพระใหญ่นี้ ในอดีตกาลนั้น กล่าวกันว่า ผู้ใดก็ตามที่สามารถใส่บาตรแด่พระอุปคุตได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่กระทำกรรมดีมามากมาย หรือเป็นผู้ทุกข์ทนและร้อนใจ ซึ่งพระอุปคุตต้องการโปรดสัตว์ หากใครอธิษฐานขอพรสิ่งใด ก็จะสำเร็จผลได้ง่ายกว่าการอธิษฐานในเวลาปรกติ

Upagupta พระอุปคุต

การสวดมนต์เพื่อขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา
การตั้งบูชาพระอุปคุต นิยมตั้งบูชาพระอุปคุตบนฐานรองรับ โดยวางไว้กึ่งกลางกลางภาชนะที่ใส่น้ำ อันเป็นการจำลองลักษณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ในมหาสมุทร แล้วใช้ดอกมะลิลอยในน้ำบูชา และต้องตั้งต่ำกว่าพระพุทธ เนื่องจากเป็นพระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้า
สำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับ ดังนี้

วิธีการบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม)

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

1. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต
อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

2. คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

3. สวดคาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

โดยสวดมนต์บูชาขอพรพระอุปคุตดังกล่าวในช่วงกลางคืน (19.00-24.00 น.) หรือสวดมนต์ก่อนนอน

คำบูชาพระบัวเข็ม (พระอุปคุต)

ตั้งนโม ๓ จบ
กิจจะมาคะอุปคุตโต อะมะหาเถโร สัมพุทเธวิยาคะโต มาระรัญจะ โสอิทานิ จะมะหาเถโร นะมัดปะสิทตะวาปะ ถิติโกอหัง วันทามิ พาเนวะอุปคุตตัง จะมะ หาเถรัง ยังยังอุปัทธะวังชาติ วิทังเสนติ อะเสสะโต นโมพุทธายะ
พระบัวเข็มจะมะหาเถโร สัพพะลาภังภะวันตุเม อิติปิโสภะคะวา พุทโธชัยโย ธัมโมชัยโย สังโฆชัยโย เมตตา ฉิมพาลีจะมะหา เถโร สัพพะลาภัง ตะวันตุเม ฯ
ชัยยะตัง ปัตถะพีตับภัง สามินโท โสราชาปูเชมิ ฯ

เคล็ดวิธีบูชาพระอุปคุต

1. ถวายน้ำสะอาดวันละ 1 แก้วที่สะอาด จุดธูปหอม 3 ดอก
2. ดอกมะลิหรือดอกบัวขาว ลอยอยู่ในภาชนะที่ใส่น้ำ
3. ถวายข้าว, กล้วย, ขนมทุกเช้า หรือในทุกวันพระ แต่ห้ามถวายประเภทสิ่งมีชีวิต เพราะท่านไม่โปรดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งเป็นกรรมที่ผูกพัน
4. เวลาจัดงานหรือมีพิธีการใด ให้จัดโต๊ะพิเศษ อันเชิญพระอุปคุตมาตั้งไว้ พร้อมบูชาเครื่องสักการะตลอดงาน ระวังอย่าให้ไฟที่ตะบูชาและในงานดับขณะกำลังทำพิธี คำบูชา เพื่อขอโชคลาภจากพระอุปคุต เริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในบ้าน ในร้านค้า หรืออาคารสำนักงาน จากนั้นอธิษฐาน ขอให้กลิ่นควันธูปเทียน โดนลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น ร่ำรวย และมีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ พระพุทธเจ้าทันใจ องค์109

เฟี้ยวฟ้าว ถูกหวย! พระพุทธเจ้าทันใจ องค์109 ให้โชค ‘เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้’ ถูกล็อตเตอร์รี่ 52 คู่

ดวงแม่นมาก! ดูดวงปี 2560 ดูดวงตามราศี-ดูดวงตามวันเกิด-ดูดวงตามปีเกิด ดูดวงความรัก-การเงิน-การงาน รวมทุกโหรดัง!

ดวงแม่นมาก! ดูดวงปี 2560 รวมโหรดัง! ดูดวงตามราศี ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามปีเกิด ดวงความรัก-การเงิน-การงาน