,

พระราชพิธีตรียัมพวาย–ตรีปวาย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เทวสถาน พระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ๔–๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมพระราชพิธีตรียัมพวาย–ตรีปวาย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ระหว่างวันที่ ๔–๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ระหว่างวันที่ ๔–๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์
พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์

การพระราชพิธีตรียัมปวาย–ตรีปวาย นั้นเป็น พิธีสองพิธีต่อกัน คือ พิธีตรียัมปวายกับพิธีตรีปวาย พิธีตรียัมปวายเป็นพิธีฝ่ายพระอิศวร เป็นการรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จมาเยี่ยมโลกมนุษย์ เป็นเวลา 10 วัน ปัจจุบันประกอบการพระราชพิธีในเทวสถานสำหรับพระนคร 2 หลัง ได้แก่ สถานพระอิศวร (สถานใหญ่ หรือโบสถ์ใหญ่) สถานพระมหาวิฆเนศวร (สถานกลาง หรือโบสถ์กลาง)

รายละเอียดพระราชพิธีตรียัมพวาย–ตรีปวาย มีดังนี้

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๖ ค่ำ ๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. : ถือพรต
ขึ้น ๗ ค่ำ ๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : อ่านพระเวท เปิดประตูเทวาลัย สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๘ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๘ ค่ำ ๐๓.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. : เชิญนางกระดานลงหลุม
ขึ้น ๙ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๑๐ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๑๑ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๑๑ ค่ำ ๐๓.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. : เชิญนางกระดานขึ้น
ขึ้น ๑๒ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๑๓ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐– ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๑๔ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
แรม ๑ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๑๕.๐๐ น. : เปิดประตูเทวลัย (สถานพระนารายณ์)
๑๘.๐๐ น. : รับเทวรูป พระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร
๒๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระอิศวร, พระพิฆเนศวร)
– ช้าหงส์ ส่งพระอิศวร (สถานพระอิศวร)
– อ่านพระเวทปิดประตูเทวลัย (สถานพระอิศวร)

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
แรม ๒ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
– คณะพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายอุลุบ และเครื่องพิธี ฯลฯ
๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
แรม ๓ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๑๘.๐๐ น. : รับเทวรูปพระพรหม
๒๐.๓๐ – ๒๔.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์, สถานพระอิศวร)
– ช้าหงส์ ส่งพระพรหม (สถานพระอิศวร)

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
แรม ๔ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. : คณะพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายอุลุบ และเครื่องพิธี ฯลฯ
๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
แรม ๕ ค่ำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. : ถวายข้าวเวทย์
๑๕.๐๐ น. : เด็กลงทะเบียนตัดจุก
๑๖.๐๐ น. : พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๑๘.๐๐ น. : รับเทวรูป พระนารายณ์
๒๐.๓๐ – ๒๔.๐๐ น. : สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)
– ช้าหงส์ ส่งพระนารายณ์ (สถานพระนารายณ์)
– อ่านพระเวทปิดประตูเทวาลัย (สถานพระนารายณ์)

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
แรม ๕ ค่ำ ๐๕.๓๐ น. : เด็กมาพร้อมกันเพื่อเข้าพิธีตัดจุก
๐๕.๔๕ น. : ประกอบพิธีสงฆ์
แรม ๖ ค่ำ ๐๖.๐๐ น. : ได้อรุณประกอบพิธีตัดจุก
๐๖.๓๐ น. : ร่วมกันใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า ,สมโภชเทวรูป
– เด็กที่มาตัดจุกรับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– อัญเชิญเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระพรหม และพระนารายณ์ กลับไปประดิษฐานที่พระบรมมหาราชวัง

พระอิศวร
พระอิศวร

หมายเหตุ : สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาร่วมพิธีตัดจุก-ขลิบผมไฟ ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ควรเตรียมสิ่งเหล่านี้มาด้วย ได้แก่
๑) กระทงหรือผ้าขาว เพื่อบรรจุปอยผมจุกที่ตัดออก สำหรับนำไปลอยน้ำ หรือเก็บเป็นที่ระลึก
๒) มีดสำหรับโกนผมเด็ก หลังจากพราหมณ์ขลิบปลายผมให้แล้ว
๓) เสื้อผ้าใหม่ สำหรับให้เด็กเปลี่ยนหลังจากโกนผมแล้ว
๔) อาหารใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ

หมายเหตุ ในทางจันทรคติถือว่าได้อรุณ ๐๖.๐๐ น.  ถือเป็นเริ่มวันใหม่ ไปสิ้นสุดที่ ๐๕.๕๙ น.  นับเป็น ๑ วัน อาทิ เช่น วันพุธ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น.  ถือว่า ยังเป็นขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ เมื่อ ๐๖.๐๐ น. จึงเปลี่ยนเป็นขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ดังนั้น วันพุธ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงถือเป็น ๗ ค่ำ เดือน ๒ เพราะถือเป็นวันใหม่

Source : Hindu Meeting (Fan Page)

ส่งไลน์ให้เพื่อนคุณด้วยนะ!
  •  

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%