,

สุดวิจิตร! เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดสร้างผลงานศิลปกรรมชิ้นเอก ‘เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์’ สำหรับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์‘ อาคารโถงมียอดทรงปราสาท 9 ยอด ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึันภายในบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559


เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปีที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดสร้างผลงานศิลปกรรมชิ้นเอก ‘เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์‘ สำหรับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559 และในโอกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560, และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 5 เมษายน พุทธศักราช 2554

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดแกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน ‘ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7‘ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์‘ มีความหมายว่า เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท 9 ยอด ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งเรือนยอด ถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลัง และเป็นหลังแรกของประเทศไทย

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นเรือนยอด 9 ยอด ตามรัชกาล ซึ่งนับเป็นเรือนยอดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ส่วนเรือนยอดที่มีอยู่แล้วสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีเพียง 5 ยอด คือ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ มีลักษณะเป็นเรือนโถง หน้าบันทั้ง 9 ยอดจะมีพระปรมาภิไธย, พระนามาภิไธย และอักษรพระนามของทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อนึ่ง ในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของภูมิภาคแถบนี้ ได้เคยมีการสร้างอาคารเป็นโลหะมาแล้วในสมัยพุทธกาล นางวิสาขาได้สร้างโลหะปราสาทน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถี ต่อมาพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยราชา (อ่านออกเสียงว่า “พระ-เจ้า-ทุดถะ-คา-มะ-นี-อะ-ไพ-รา-ชา”) กษัตริย์แห่งเมืองอนุราธปุระ (อ่านออกเสียงว่า “อะ-นุ-รา-ทะ-ปุ-ระ”) ประเทศศรีลังกา สร้างถวายไว้ในพุทธศาสนาเมื่อปี 382 และต่อมาในปี 2394 พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร อุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

โลหะปราสาททั้งสามหลังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้ประกอบโลหะ หินประกอบโลหะ และก่ออิฐถือปูนประกอบโลหะ ตามลำดับ แต่เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์นี้ เป็นอาคารที่มีโครงสร้างภายในและเครื่องประดับตกแต่งทั้งหมดเป็นโลหะ จึงถือว่าเป็นอาคารโลหะหลังแรกในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและกรุงรัตนโกสินทร์

ด้านล่างโดยรอบชั้นฐานไพทีของเรือนยอดมีประติมากรรมหล่อโลหะรูปช้างเผือกประจำรัชกาลปัจจุบัน ทั้งหมด 10 ช้าง ภูมิทัศน์โดยรอบสร้างเป็นสระน้ำ 4 สระ หมายถึงสระอโนดาตซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเขาพระสุเมรุ อันเป็นแหล่งรวมน้ำจากมหานทีทั้งหมดในจักรวาลของพุทธศาสนา โดยสระทั้งสี่นั้น แต่ละสระจะมีรูปประติมากรรมโลหะสัมฤทธิ์หล่อรูปช้าง ม้า โค และสิงห์ อันหมายถึงต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญสี่สายในชมพูทวีป

การสร้างเรือนยอดถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นรูปแบบศิลปะชั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมไทย โดยเรียกว่า เรือนยอดทรงจอมแห ที่แปลว่า ยิ่งใหญ่ การสร้างเรือนยอดจะไม่ใช้กับสามัญชนคนธรรมดา จะจำกัดใช้กับพระมหากษัตริย์ ส่วนการใช้สอยนั้น จะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆ ทรงใช้เรือนยอดศาลาโปร่งเป็นที่เปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ เข้าวัด, ใช้เป็นสถานที่ประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ต่างๆ หรือใช้เป็นสถานที่เข้าเฝ้าฯ เป็นต้น.

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559

Source : Thaitribune, Facebook สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Beverage Cans

เตือน! หน้าฝนนี้ระวัง ‘โรคฉี่หนู’ โดยเฉพาะคนชอบกระดกกระป๋อง ‘เบียร์’

#นาฏราชครั้งที่7! ผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 เวียร์ ศุกลวัฒน์ – รัดเกล้า อามระดิษ – สุดแค้นแสนรัก ครองเวที