, , ,

#วันวิสาขบูชา! 8 สถานที่ไหว้พระวันวิสาขบูชา เวียนเทียนเสริมสิริมงคลชีวิต

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนกันที่ไหนดี BUX ขอแนะนำสถานที่ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ในกรุงเทพ

วันพระใหญ่ ‘วันวิสาขบูชา‘ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญคือ เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ เรียกการบูชาในวันนี้ว่า ‘วิสาขบูชา‘ ย่อมาจาก ‘วิสาขปุรณมีบูชา‘ แปลว่า ‘การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ‘ ชาวพุทธจึงมักจะเข้าวัดไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญ ทำทาน และเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า องค์พระศาสดาของศาสนาพุทธ

ชาวพุทธที่อยู่ในกรุงเทพ วันวิสาขบูชาปี 2559 นี้ จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนกันที่ไหนดี BUX ขอแนะนำสถานที่ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ในกรุงเทพ กันนะจ๊ะ

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2559 ซึ่ง กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดขึ้น มีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตราธิราช กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาลราชวงศ์จักรี และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการบูชา พิธีเวียนเทียน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชวนประชาชนเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ พุทธมณฑล

พุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม พุทธมณฑลเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี บริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา เป็นพระประธานของพุทธมณฑล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑลในปัจจุบันเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จะเวียนเทียนรอบลานพระประธานพุทธมณฑล

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพระอุโบสถของวัดโพธิ์ โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา โดยเน้นเผยแพร่ความสำคัญของวันดังกล่าวสู่ประชาชนชาวไทยให้ทราบว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก ประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมเพื่อทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดโพธิ์ ได้แก่ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ สวดโอ้เอ้วิหารราย ตอบปัญหาธรรมะ การแสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำ

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือวัดภูเขาทอง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง เดิมชื่อ ‘วัดสะแก’ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า ‘วัดสระเกศ’ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง ‘เจดีย์ภูเขาทอง‘ แบบภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วเสร็จในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า ‘สุวรรณบรรพต‘ สำหรับวันวิสาขบูชา 2559 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้จัดกิจกรรมนำประวัติ ‘วันวิสาขบูชา’ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล มาจัดโชว์ทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้จัดเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อบูชาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดฯ พิธีตักบาตรรอบภูเขาทอง พร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ทุกรูป การจัดพิธีเวียนเทียนวัดภูเขาทองปีนี้ จะมีพิธีอัญเชิญพระธรรมเจดีย์ พระไตรปิฎกโบราณ จากท้องสนามหลวงสู่วัดสระเกศ เวลา 20.00 น. พิธีอัญเชิญพระธรรมเจดีย์ พระไตรปิฎกโบราณ ขึ้นสู่บรมบรรพต พร้อมพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือ วัดสามจีน เพราะเชื่อกันว่าชาวจีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ วัดไตรมิตรวิทยารามมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธทศทลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้น ลงรักปิดทอง ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า ‘หลวงพ่อโต‘ และ ‘พระสุโขทัยไตรมิตร‘ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร จัดพิธีเวียนเทียนสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขปุณณมีบูชา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฎิบัติความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการลด ละ เลิก การกระทำความชั่ว เพิ่มพูนสั่งสมการกระทำความดี และบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุข ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อความสุขสวัสดีในชีวิตของทุกๆ ท่านที่มาร่วมพิธี โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ภายในวัดไตรมิตร ๑ กัณฑ์

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์ แต่ก็มีบรรยากาศสงบ วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน 3 องค์ ได้แก่ พระเสริม อัญเชิญจากท้องพระโรงพระราชวังบวรมาประดิษฐานไว้ในพระวิหาร พระใส และพระแสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุกมีความสวยงามอย่างมาก อัญเชิญจากวัดเขมาภิรตารามมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังเป็นตั้งของพระเจดีย์ ที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และพระอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ในราชสกุลมหิดลหลายพระองค์อีกด้วย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา (วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ มีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี จึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเรียกวัดแห่งนี้ว่า ‘วัดแจ้ง‘ สำหรับวันวิสาขบูชาปีนี้ วัดอรุณราชวรารามฯ มีการจัดงานวันวิสาขบูชา 2559 เปิดให้ประชาชนมาเวียนเทียนรอบพระปรางค์ใหญ่ ได้ตั้งแต่ช่วงเย็น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น การโยนเหรียญเสี่ยงทาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา การเขียนใบขอพรบริเวณต้นโพธิ์ และการบรรยายแสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

Visakhapuja Day Triple Circumambulation

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า ‘วัดมหาสุทธาวาส’ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย การก่อสร้างวัด มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามว่า ‘วัดสุทัศนเทพวราราม‘ ปรากฏในจดหมายเหตุว่า ‘วัดสุทัศนเทพธาราม‘ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ให้คล้องกันว่า ‘พระศรีศากยมุนี‘ ‘พระพุทธตรีโลกเชษฐ์‘ และ ‘พระพุทธเสรฏฐมุนี‘ ถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการมาสักการะบูชาและท่องเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงาม วัดสุทัศน์ จัดพิธีเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาสม่ำเสมอ และวันวิสาขบูชานี้ก็เช่นกัน

แท้จริงแล้วจะการเวียนเทียน เราจะไปเวียนเทียนที่ไหน วัดอะไร ก็ได้ตามสะดวก เหมาะสม เรากระทำพิธีเวียนเทียนก็เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญด้วยจิตใจที่สะอาด สงบ มีสติ.

ขอบคุณภาพจาก Instagram Hashtag ‘Visak’, Facebook พุทธมณฑล, วัดพระเชตุพน, วัดสระเกศ, วัดไตรมิตร, วัดปทุม และวัดสุทัศน

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2016 รอบคัดเลือก ทีมชาติไทยพบกับคาซัคสถาน / Thailand V Kazakhstan Woman Volleyball Olympics 2016

#วอลเลย์บอลหญิง! วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะ คาซัคสถาน 3-0 เซต โอลิมปิกมีหวัง?!

ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท

#ปฏิรูปสื่อ! ถามซ้ำๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ‘จรรยาบรรณ และจิตสำนึกของสื่อมวลชนไทย’ ไม่มี?!